เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี มีประโยชน์ต่อพัฒนาการที่ดีของลูกอย่างไรบ้าง

บทความนี้ขอแนะนำ “เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี มีประโยชน์ต่อพัฒนาการที่ดีของลูกอย่างไรบ้าง” การเลี้ยงลูกด้วยดนตรี เป็นอีกวิธีการเลี้ยงลูกวิธีหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งวิธีนี้ก็มีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับ การศึกษาประโยชน์ของดนตรีต่อการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น บทความนี้มีข้อมูลมาฝากกัน

What Is An Interlude In Music? (A Detailed Explanation) - Audio Captain

ดนตรี คืออะไร

ดนตรีเป็นศิลปะที่อาศัยเสียงเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ ผู้ฟังเป็นศิลปะที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความปลื้มปิติพึงพอใจให้แก่มนุษย์ได้ นอกจากนี้ได้มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้ประณีตงดงามไพเราะเมื่อฟังดนตรีแล้วทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ” นั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็สามารถรับรู้อรรถรสของดนตรีได้โดยใช้เสียงเป็นสื่อได้เหมือนกัน

ดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อม ๆ กับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัว ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหรรษาให้เกิดความสงบและพักผ่อน กล่าวคือในการดำรงชีพของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายดนตรีมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจสืบเนื่องมาจากความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยตรงหรืออาจเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบในการทำงาน เพลงที่เกี่ยวข้องในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น

The 9 Best Musical Toys for Children of All Ages of 2023

ดนตรีส่งผลประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในด้านไหนบ้าง

1.การส่งเสริมการพัฒนาการทางสติปัญญา

ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากเห็นลูกเติบโตเป็นเด็กฉลาด การเล่นดนตรีเป็นอีกทางที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้ มหาวิทยาลัยโทรอนโตแห่งแคนาดาทดลองแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม โดย 2 กลุ่มแรกเรียนคีย์บอร์ดและร้องเพลง 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 7 เดือน ส่วน 2 กลุ่มหลังทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเล่นดนตรี ปรากฏว่าทั้งกลุ่มที่เรียนดนตรีและไม่เรียนดนตรีมีไอคิวสูงขึ้นตามพัฒนาการ แต่ข้อแตกต่างคือ เด็กกลุ่มที่เรียนดนตรีมีไอคิวสูงขึ้นถึง 7 จุด ขณะที่อีกกลุ่มที่ไม่ได้เรียนดนตรีนั้นมีไอคิวเพิ่มขึ้น 4.3 จุด ทั้งนี้ยังพบว่าการเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างคีย์บอร์ด จะสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาได้ดีกว่ามาก เมื่อเทียบกับการเล่นเปียโนหรือการร้องเพลง

2.ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษา และการรับรู้

การให้เลี้ยงลูกโดยการใช้ดนตรี สามารถที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการรับรู้ในด้านภาษา และยังช่วยในเรื่องทักษะการอ่านอีกด้วย เพราะเสียงดนตรี และคำพูดมีการทำงานที่ร่วมกันอยู่ การที่เล่นดนตรีบ่อยๆ จึงเป็นวิธีในการช่วยการฝึกการถอดเสียงและรูปแบบของคำต่างๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งเด็กใช้เวลาอยู่กับดนตรีมากเท่าไร ก็จะทำให้สมองในส่วนภาษาศาสตร์ของลูกพัฒนาขึ้นไปด้วย โดยจะช่วยให้ลูกสามารถจำคำศัพท์และการรับรู้ในด้านการอ่านได้ดี

What is the best starter musical instrument for a child? – The Irish Times

3.ทักษะคณิตศาสตร์

ทักษะการคิดคำนวณเป็นประโยชน์ดี ๆ ที่ได้มาจากการเล่นดนตรี งานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาทดลองแบ่งเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ออกเป็น 2 กลุ่ม พบว่าเด็กกลุ่มที่มีประสบการณ์เล่นดนตรี 2 ปีขึ้นไป สามารถทำคะแนนทดสอบคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้สูงกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อน นอกจากนี้ ในกลุ่มที่เคยเล่นดนตรีมาก่อน เด็กที่เล่นคีย์บอร์ดมีคะแนนการทดสอบสูงกว่าเด็กที่เล่นเปียโนและร้องเพลงมาก ดังนั้นหากลูกสนใจเล่นคีย์บอร์ดก็น่าสนับสนุนทีเดียว เพราะเป็นไปได้ว่าเขาจะมีทักษะการคิดคำนวณที่ยอดเยี่ยมตามมาด้วย

4.ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่ายกายและสุขภาพ

การใช้ดนตรีในการเลี้ยงลูก นอกจากจะพัฒนาในด้านสมองและจิตใจแล้ว ก็ยังส่งเสริมการพัฒนาในทักษะการประสานงานของส่วนต่างๆในร่างกายได้ ซึ่งได้มีการทดสอบพบว่า เด็กในช่วงก่อนวัยเรียน การเล่นดนตรีจะมีประโยชน์ เทียบเท่ากับการเล่นออกกำลังกาย ไม่เพียงเท่านี้ยังพบว่าการร้องเพลง มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหัว ระบบการหายใจ และการทำงานของปอด ช่วยในการปรับท่าทางให้ดีขึ้น ส่งผลทางด้านอารมณ์ให้ดี ลดความตึงเครียด ส่งเสริมความสุข สนุกสนาน อีกด้วย

5.ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม และการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง และทักษะการเข้าสังคม ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อลูกได้เช่นกัน เพราะการเล่นดนตรีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่จะสอนให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่รู้สึกถึงความมุ่งมั่น ความอดทน ฝึกวินัย ในการฝึกซ้อม ตลอดจนการได้ลิ้มลองรสชาติของการประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดความนับถือในตัวเอง ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และฝึกให้ลูกได้เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกอีกด้วย

บทส่งท้าย

ประโยชน์ของดนตรีต่อพัฒนาการของเด็กนั้นมีไม่น้อยเลย การส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเล็กนับเป็นอีกตัวช่วยของพ่อแม่ในการเพิ่มพัฒนาการหลาย ๆ ด้านของลูกได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ลูกได้ผ่อนคลายจากเสียงดนตรีและพบปะเพื่อนใหม่ไปในตัว หากลูกของคุณมีความสนใจทางด้านดนตรีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรสนับสนุนมากเลยทีเดียว

เครดิตรูปภาพ audiocaptain.com www.cceionline.com www.irishtimes.com novakdjokovicfoundation.org

บทความ แม่และเด็ก

อาหารเด็ก/นม/ของเล่นเด็ก/คู่มือคุณแม่

บทความล่าสุด
Tag
ขวดนม Pigeon (1) ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก (31) คอกกั้นเด็ก (1) คาร์ซีท (1) คู่มือสำหรับคุณแม่ (134) จุกนม (1) ชุดคลุมท้อง (1) ชุดว่ายน้ำเด็ก (1) ตู้แช่นม (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่ดูดน้ำมูก (1) นมกล่อง UHT (1) นมผง (1) น้ำยาซักผ้าเด็ก (1) น้ำยาล้างขวดนม (1) น้ำเกลือล้างจมูก (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก (19) ฝากครรภ์ (1) รถเข็นเด็ก (1) รถไฟฟ้าเด็ก (1) รวมเรื่อง นม สำหรับเด็ก (1) สารพันปัญหาแม่และเด็ก (149) สารพันปัญหา แม่และเด็ก (37) อาหารสำหรับเด็ก (24) อาหารเสริมสำหรับเด็ก (3) อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับเด็ก (10) อุปกรณ์เสริมสำหรับเด็ก (73) เครื่องนึ่งขวดนม (1) เครื่องปั๊มนม (1) เครื่องอุ่นนม (1) เคล็ดลับเลี้ยงลูก (2) เปล (1) เปลไกวไฟฟ้า (1) เสื้อผ้าเด็ก (5) แพมเพิส (1) โลชั่นเด็ก (1)